Zásady ochrany osobních údajů

 Základní ustanovení  

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jiří Rygl IČ 01822420 se sídlem Římov 26 (dále jen: „správce“).  
 2. Kontaktní údaje správce jsou  

adresa: Římov 26 

email:  

telefon: 732 544 545 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.  
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
   
 3. I

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů  

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě údajů zadaných do online konfigurátoru potisku nezbytných pro zpracování cenové nabídky. 
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro zpracování cenové nabídky.   

III.  

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů  

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je   
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,  
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.   
 1. Účelem zpracování osobních údajů je  
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.   
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 
 2. I

Doba uchovávání údajů  

 1. Správce uchovává osobní údaje   
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 1 roku , jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.   
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.   

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)  

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby   
 • podílející se na  tvorbě cenové nabídky   
 • zajišťující služby provozování www stránek  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,  
 • zajišťující marketingové služby.  
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

Vaše práva  

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte   
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,   
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.   
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.   
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a   
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.   
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.   
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.  

VII.  

Podmínky zabezpečení osobních údajů  

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.  
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …  
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.  

VIII.  

Závěrečná ustanovení  

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.  
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 6.8.2019