Obchodní podmínky

PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Jiří Rygl, Římov 26, 675 22, ič: 01822420, dič. CZ8307074578, zapsán v živnostenské rejstříku.
Telefon: +420 732 544 545, email: (dále také jen „prodávající“).

Kupujícím se rozumí druhá strana uvedená v objednávce. Kupující, který je fyzickou osobou nepodnikající je v těchto podmínkách označen jako („spotřebitel“).

Čl. 1 | Obecná ustanovení
Tyto podmínky upravují, v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu jen „OZ“), práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále také jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na url adrese 1textil.cz (dále také jen „webová stránka“).

Čl. 2 | Uživatelský účet
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může prodávající umožnit kupujícímu přistupovat do uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci uživatelského účtu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 90 dní nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto podmínek.

Čl. 3 | Uzavření kupní smlouvy
3.1. Zboží, které je prezentované na webové stránce prodávajícího, je pouze ilustrační povahy, prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, jíž předmětem by bylo zboží prezentované na webové stránce prodávajícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím nepoužije.

3.2. Webová stránka prodávajícího obsahuje informace o zboží, včetně uvedení ceny. Ceny uvedené u zboží jsou platné do doby, po kterou jsou zobrazeny na webové stránce prodávajícího. Prodávající není oprávněn cenu zboží zvýšit, to se nedotýká práva prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek, čl. 3.7 těchto podmínek tím není dotčen.

3.3. Webové stránky prodávajícího obsahují veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží pro doručení zboží v rámci území České republiky a Slovenska v rámci doručení zboží mimo uvedených území prodávající zašle kupujícímu před akceptací objednávky podle čl. 3.7 těchto podmínek cenovou nabídku dopravného a balného.

3.4. Zboží, které je prezentované na webové stránce prodávajícího, může kupující objednat vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží; způsobu úhrady kupní ceny zboží; informace o nákladech spojených s dodáním zboží; údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále také jen „objednávka“).

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícím povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil, kupujícímu je umožněno vložené údaje změnit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení správnosti objednávky.

3.7. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje akceptace objednávky kupujícího prodávajícím. Smlouva je uzavřena v momentě, kdy kupujícímu dojde potvrzení objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále také jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atp.) si hradí kupující i prodávající sám.

Čl. 4 | Cena zboží, platební podmínky
4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží na základě uzavřené kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu: v hotovosti v provozovně prodávajícího; v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije

4.6. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na každou objednávku kupujícího je možné uplatnit jedinou slevu.

4.7. Prodávající vystaví ohledně zboží, které bylo kupujícímu dodáno, daňový doklad. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího ve lhůtě 14 dní ode dne uhrazení kupní ceny zboží.

Čl. 5 | Odstoupení od smlouvy, rozvazovací podmínka
5.1. Spotřebitel má podle § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního druhu nebo části zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být spotřebitelem prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy s tím, že není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu obdrží zboží. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklou na vráceném zboží proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.2. Spotřebitel není oprávněn, podle § 1837 OZ, mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.3. Kupující, jehož předmětem podnikání je velkoobchod s reklamními předměty, činnost reklamní agentury, tisk nebo reklamní výroba může odstoupit od kupní smlouvy při objednávce od 500 Kč do 60 000 Kč bez DPH do 20 dní od dodání zboží s tím, že zaplatí 15% hodnoty vráceného zboží. Nelze odstoupit od smlouvy kupní, jíž předmětem je spodní prádlo, košil pokud je kupující nemůže vrátit nerozbalené v originálním obalu. Vrácené zboží musí být čisté, nenošené, nepoškozené.

5.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím nebo prodávajícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.5. Zvolil-li kupující platbu bezhotovostně před převzetím zboží je kupní smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud kupující neuhradí cenu zboží do 7 dnů ode dne, kdy mu prodávající doručí zálohovou fakturu, právní vztah vzniklý z uzavřené kupní smlouvy, zaniká.

Čl. 6 | Přeprava a dodání zboží
6.1. Dodání zboží je možné v provozovně prodávajícího (osobní odběr) nebo s dodáním zboží na místo určené kupujícím.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující nesplní povinnost převzít zboží, může prodávající požadovat veškeré náklady, které mu v souvislosti s odesláním zboží vznikly.

6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a též případné náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Čl. 7 | Práva z vadného plnění

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.

7.2. Práva z vadného plnění se řídí zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující písemně u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Čl. 8 | Ostatní ujednání
8.1. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až zaplacením celé kupní ceny.

8.2. Kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

8.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

8.4. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu uvedenou v jeho objednávce.

Čl. 9 | Poučení pro spotřebitele
9.1. Česká obchodní inspekce vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupující, který je spotřebitelem, se může obrátit se stížností v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy na tento orgán dozoru.

9.2. Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím, je-li spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: , web: adr.coi.cz, která vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Čl. 10 | Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení
10.1. Úřad pro ochranu osobních údajů vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“) prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z této smlouvy v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem po dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.3. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět přesně, pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu kupující povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.5. Vysloví-li kupující souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím, má prodávající právo zaslat kupujícímu obchodní sdělení týkající se zboží, služeb nebo související s podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Udělený souhlas je možné kdykoliv bez podmínky odvolat.

Čl. 11 | Závěrečná ustanovení
11.1. Skutečnosti neupravené těmito obchodními podmínkami a uzavřenou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

11.2. Pokud právní vztah vzniklý z uzavřené kupní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že  se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3. Pokud právní vztah vzniklý z kupní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, příslušnost českého soudu jako orgánu řešení sporů. Tím není dotčeno právo spotřebitele uvedené v Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I).

11.4. Je-li některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.5. Uzavřená kupní smlouva včetně těchto podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. 11.6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Pro uzavřenou smlouvu jsou platné vždy podmínky, které byly zveřejněny v době projevu vůle kupujícího uzavřít smlouvu.

11.6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Pro uzavřenou smlouvu jsou platné vždy podmínky, které byly zveřejněny v době projevu vůle kupujícího uzavřít smlouvu.